Sygnaliści otrzymają ochronę. Na celowniku zdrowie publiczne, w tym prawa pacjentów i kontrola wyrobów tytoniowych

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Odpowiada za niego resort pracy, a rząd miałby przyjąć projekt ustawy w tym kwartale.

Nowe przepisy mają wdrożyć unijną dyrektywę 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE.

Biorąc pod uwagę anonimowe i nie zgłoszenia dokonywane przez medyków i innych pracowników sektora m.in. w sprawie braku obsady dyżurów w szpitalach, nieprawidłowości w aptekach czy przychodniach oraz mobbingu – jeśli przepisy zostaną uchwalone w kształcie w jakim chce ich ich Uniaźzaźleć wrowmza chron.

Dyrektywa określa zasady i procedury dotyczące ochrony sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w związku z pracą na temat łamania prawa – może. chodzi o przetargi realizowane przez placówki ochrony zdrowia, działania godzące w zdrowie publiczne np. podejmowane przez firmy nikotynowe, um także prawa pacjenta. Obszary te zostały wprost wymienione w opisie projektu obok m.in. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, ważnego także w ochronie zdrowia bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, ochrony radiologicznej, ochronyń zy konstów c y z y zyc

W wielu zakresach zahaczają więc o działalność placówek ochrony zdrowia, urzędów czy firme farmaceutycznych oraz innych związanych ze zdrowotnym sektorem.

Gwarancje i inne formy ochrony sygnalistów, przewidziane w projekcie ustawy, mają przysługiwać każdej osobie dokonującej zgłoszenia, niezależnie od podstawy i formy świadczenia. Czyli nie musi to być np. pracownik etatowy – może być też częsty w ochronie zdrowia kontrakt, samozatrudnienie, wolontariat czy staż. Ochrona dotyczyć będzie też sytuacji gdy nieprawidłowości zgłosi nie osoba świadcząca prace bezpośrednio dla firmy, a zatrudniona w podmiotach, z którymi utrzewzynawjec doc zł prá zktórymi prajecodawcyc podcast.

Kogo szczególnie dotyczy dyrektywa – po stronie pracodawcy

Dyrektywa 2019/1937 dotyczący podmiotów z sektora publicznego, jak i podmiotów z sektora prywatnego, oraz procedur dokonywania zgłoszeń do organów publicznych. W zakresie prywatnych podmiotów (a więc w szczególności przedsiębiorców) obowiązki określone w dyrektywie 2019/1937 związane z wewnętrznymi procedurami dokonywania zgłoszeń dotyczą podmiotów zatrudniających co najmniej 50 pracowników lub prowadzących dział terroralność w zakresie usług finansowych lub związaną ę z prazyzyubniyz l z prazy zyubkiem.
Jak przyznaje rząd: Aktualnie w polskim systemie prawnym brak jest kompleksowej regulacji poświęconej ochronie tzw. sygnalistów, w tym rozwiązań wymaganych dyrektywą 2019/1937. Zgłaszanie naruszeń prawa i ochrona zgłaszających mogą być realizowane przede wszystkim na gruncie odpowiednich przepisów o powszechnym zakresie zastosowania. M.in. ochronie pracownika przed działaniem odwetowym ze strony pracodawcy, uwagi z nd dokonanie przez niego zgłoszenia naruszenia, mogą służyć obowiązujące instytucje prawa pracy: regulacje dotyczące niedyskryminowania zasady w zatrudnieniu, naruszenia zasady równego traktowania (arte 183b § 1 Kodeksu pracy.), Jak również normujące obowiązek pracodawcy przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu. Z uwagi na otwarty katalog przesłanek dyskryminacyjnych przepisy te mogą być stosowane także w przypadku dyskryminacji pracownika z uwagi na dokonanie przez niego zgłoszenia.

READ  A Agência de Saúde Pública confirma o retorno da epidemia

Zgodnie z art. 183d Kodeksu pracy Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracodawca jest także obowiązany przeciwdziałać mobbingowi (art. 943 Kodeksu pracy).

Ocronia de mecanização

Ustawa wyłączy możliwość narażenia na jakikolwiek uszczerbek lob możliwość postawienia zarzutu z powodu dokonania zgłoszenia lob ujawnienia publicznego na zasadach określonych w ustawie.

Wprowadzony zostanie zakaz jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania, w tym niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu. Sytuacja prawna zgłaszającego zostanie w wzmocniona sposób istotny nd gruncie ewentualnych postępowań sądowych dotyczących zgłaszającego (m.in. w przedmiocie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy), poprzez odwrócenie ciężaru dowodu, według modelu zbliżonego fazer obowiązującego w przepisach Kodeksu pracy w postępowaniach z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Podobne rozwiązania przewidziane zostaną w przypadku osoby świadczącej prace w oparciu o stosunek cywilnoprawny. Jednostronna czynność prawna obejmująca rozwiązanie tego rodzaju stosunku prawnego z powodu zgłoszenia będzie bezskuteczna.

Zgłaszający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za prace. W związku z dokonaniem zgłoszenia wyłączone zostaną: możliwość nałożenia nd zgłaszającego odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez kogokolwiek, wszczęcia lub prowadzenia wobec zgłaszającego postępowania dyscyplinarnego, wszczęcia lub prowadzenia wobec zgłaszającego postępowania w przedmiocie zniesławienia lub naruszenia Dobr osobistych. Wyłączona będzie możliwość odmowy przyznania, ograniczenia lub odebrania uprawnienia, jak zezwolenia, koncesji lub ulgi, z powodu zgłoszenia. Wprowadzona zostanie sankcja bezskuteczności czynności prawnej obejmującej wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia, z powodu zgłoszenia, stosunku prawnegoś ługóstaw zenia us Wprowadzona zostanie sankcja nieważności postanowień umów o pracę i innych aktów objętych prawem pracy oraz czynności cywilnoprawnych w zakresie, w jakim bezpośrednioąio jub dojł zł ubyłj wiz lub zł Rozwiązania te będą stosowane odpowiednio do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.
Status zgłaszającego (sygnalisty) będzie pochodną dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub zgłoszenia zewnętrznego bądź ujawnienia publicznego na zasadach określonych w ustawie. Konieczne będzie zachowanie wymaganego trybu, tj. w szczególności dokonanie zgłoszenia z wykorzystaniem przewidzianych w tym zakresie kanałów zgłoszeń, bądź zachowanie zasad ujawnienia publicznego. Oczywiście niezbędne będzie zrobienie tego rzetelnie, zapewnienie wiarygodności zgłaszanych lub ujawnianych informacji.

READ  O especialista em ensino a distância: a resposta emocional a ameaças não apoiadas por fatos e ciência

W tym ostatnim aspekcie przewidziany zostanie wymóg, że zgłaszający powinien mieć uzasadnione podstawy, de sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia informacjazeniw cie zwania w

Kanały zgłaszania nieprawidłowości

W projektowanej ustawie zostaną określone wymagania dotyczące utworzenia oraz organizacji wewnętrznych i zewnętrznych kanałów (procedur i rozwiązań organizacyjnych) zgłzesdywzania orania narza.
Wewnętrznej procedurze zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych nadany zostanie charakter wewnątrzzakładowego aktu prawnego objętego zakresem definicji prawa pracykuart. Jego treść będzie przedmiotem uzgodnień z zakładowymi organizacjami związkowymi albo przedmiotem konsultacji z przedstawicielami pracowników (jeśli u pracodawący zkowyłz bz zedstawicielami pracowników). Ustalana w dez sposób procedura i rozwiązania Beda musiały spełniać MINIMÁLNE wymogi określone w ustawie, w tym objąć kwestie organizacyjne, takie jak wyszczególnienie Komorek organizacyjnych lub osób przyjmujących zgłoszenia, podejmujących działania następcze i udzielających informacji zwrotnych, sposoby zgłaszania i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia oraz Termíny realizowanych czynności . Pracodawca będzie obowiązany zapewnić właściwą organizację przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, w tym ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłojłoszenia któszy.
Przepisom ustawy, w zakresie obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń, podlegać będą podmioty sektora publicznego i prywatnego zatrudownniające co najmikniej 50. działające Podmioty w sektorze finansowym (m.in. Banki, inwestycyjne fundusze, Ubezpieczeń Zakłady, reasekuracji Zakłady, powiernicze fundusze, Emerytalne towarzystwa, Emerytalne fundusze, maklerskie domy, towarzystwa funduszy inwestycyjnych) Beda Mialy obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń niezależnie od Tego, czy należą do sektora publicznego, czy prywatnego oraz niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Dla pozostałych podmiotów utworzenie wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń nie będzie obrigatoryjne, ale podmioty te, w zależności od potrzeb, wędę mogły y utwziebrowzyjć je.

Bez nowej instytucji
W trakcie prac nad implementacją dyrektywy 2019/1937, ze względu na koszty, odrzucono pomysł powołania w tym celu nowej instytucji. Zdecydowano się na wyznaczenie organu centralnego łączącego udzielanie wsparcia osobom zgłaszającym naruszenia prawa oraz przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych. Ustawa powierzy zadania instytucji centralnej Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

READ  Nauka zdalna krytykowana przez eksperta. "Ewidentne szkody wynikające z zamknięcia dzieci"

Informacje zwrotne
Ustawa ureguluje zasady przyjmowania zgłoszeń oraz przekazywania zgłaszającym informacji zwrotnych co do podjętych działań następczych, które to kwestie ze swej istocy dotygłaszaą re Nie będzie natomiast przedmiotem ustawy tryb rozpatrywania otrzymanych zgłoszeń, tj. badania informacji o zarzucanym naruszeniu oraz zakres i rodzaj czynności podejmowanych w tym zakresie, włącznie z ewentualnym wszczęciem postępowania wobec potncjalnego naruszyciela. Właściwy órgão zbada informację na ogólnych zasadach, podobnie jak w przypadku informacji o naruszeniu otrzymanej z każdego innego źródła, odpowiednio do posiadanych uprawnień. Skutkiem zgłoszenia może być zatem postępowanie kontrolne, wyjaśniające, niekiedy złożenie zawidomienia o przestępstwie lub jakiekolwiek inne postępowanie regulowane prazepisami Tym samym też projektowana ustawa nie będzie przesądzała, jaka procedura znajdzie zastosowanie do rozpatrywania zgłoszeń.
Z kolei ujawnienie publiczne zdefiniowane będzie jako szeroko rozumiane podanie informacji o naruszeniu do wiadomości publicznej, aczkolwiek, odpowiednio do dyrektywy 2019/1937, regulacjom ustawy nie będą podlegały przypadki ujawnienia informacji bezpośrednio do prasy zgodnie z przepisami krajowymi.

Dyrektywa 2019/1937 powinna zostać implementowana do polskiego porządku prawnego do dnia 17 grudnia 2021 r. Jedynie w przypadku podmiotów w sektorze prywatnym, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników, implementacja dyrektywy w zakresie obowiązku ustanowienia wewnętrznychnych kanałów znałów znaćnia znać nás 23.

O projekcie MedKompas, który może pomóc uniknąć części problemów placówkom medycznym – w zakresie przetargów na wyroby medyczne, pisaliśmy tutaj:

Wyroby medyczne: Gdy z chaosu wyłania się ład

#medycy #lekarze #sygnaliści #nieprawidłowości #przetargi #pacjenci #zdrowie #publiczne

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

Deixe uma Comentário

O Dia Jundiaí