Crysis 4 niespodziewanie zapowiedziany przez studio Crytek [Aktualizacja]

Wiadomo?? æ
cinzento
26 de setembro de 2022, 15:22

Studio Crytek zapowiedzia³o grê Crysis 4. Po niemal dziewiêciu latach od premiery trzeciej czê??ci seria strzelanin FPP doczeka siê kolejnej ods³ony. Udostêpniony zosta³ pierwszy teaser.


Atualizado:

CEO estuda Crytek, Avni Yerli, rozwia³ wszelkie ewentualne w¹tpliwo??ci co do tego, ¿e gr¹, której teaser zosta³ zawarty w niniejszej wiadomo??ci, jest Crise 4. Jednocze??nie dowiedzieli??my siê, i¿ tytu³ znajduje siê w do??æ wczesnym stadium produkcji i up³ynie jeszcze trochê czasu, zanim siê uka¿e (trwa te¿ rekrutacja do zespo³u ?? wiêcej szczegó³ów znajdziecie tutaj). Informe o tema postêpu w pracach nad gr¹ maj¹ byæ regularnie publikowane, natomiast fani sieciowej strzelanki Caça: Confronto zostali zapewnieni, ¿e zespó³ Crytek o nich nie zapomni, a pozycja bêdzie w dalszym ci¹gu rozwijana.

Oryginalna wiadomo??æ:

Wydanie krytykowanego przez wiele osób pakietu Trilogia Remasterizada de Crysis, czyli trzech od??wie¿onych wizualnie strzelanin od studia Crytek, nie by³o przypadkowe. Celem deweloperów ewidentnie nie by³o poprawienie niezbyt wymagaj¹cych retuszu gier, a przypomnienie fanom o marce. Wszystko po para, por zapowiedzieæ dzi?? Crisisa 4. Udostêpniony zosta³ pierwszy teaser produkcji, a wiêcej informacji na jej temat otrzymamy zapewne ??wkrótce??.

Co ciekawe, estúdio Crytek najwyra??niej chcia³o zapowiedzieæ grê nieco pó??niej. Jego chiñski oddzia³ pospieszy³ siê jednak z publikacj¹ informacji (via Eurogamer). Wpis zosta³ co prawda usuniêty, ale przys³owiowe mleko zd¹¿y³o siê rozlaæ i bran¿owe portale podchwyci³y temat. Deweloperzy nie schowali g³owy w piasek, tylko zapowiedzieli grê.

Crysis 4 niespodziewanie zapowiedziany przez studio Crytek - ilustracja #1

??ród³o: Crytek China/Eurogamer.

Na razie nie wiemy na jej temat zbyt wiele. Z pewno??ci¹ bêdzie to pierwszoosobowa strzelanina, w której nie zabraknie elementów ficção científica. Na szczegó³y ?? jak wspomnia³em wcze??niej ?? trzeba jednak trochê poczekaæ. Niemniej mo¿na mieæ nadziejê, ¿e tytu³ uka¿e siê jeszcze w 2022 roku.

READ  Calendário do jogador - fevereiro de 2022. Quais jogos você está esperando?

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

Deixe uma Comentário

O Dia Jundiaí